Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAW&PEPPER ADVOCATEN

d.d. MAART 2024

1. Toepassingsbereik

1.1 Law&Pepper Advocaten is de handelsnaam van Law&Pepper Advocaten B.V. (KvK-nummer: 17215745) en Law&Pepper Arbeidsrecht en Bouwrecht B.V. (KvK-nummer: 92416993). Deze advocatenvennootschappen hebben met elkaar een samenwerkingsverband. Zij oefenen ieder voor zich en voor eigen rekening een advocatenpraktijk uit. Ieder van hen wordt in deze voorwaarden aangeduid als “Law&Pepper Advocaten”.

1.2 Met Law&Pepper Advocaten wordt een van de rechtspersonen uit artikel 1.1 van deze voorwaarden bedoeld met wie een opdrachtgever een opdracht aangaat, zoals blijkt uit de opdrachtbevestiging of anderszins. Een opdracht komt dan ook uitdrukkelijk enkel tot stand met de advocatenpraktijk die genoemd wordt in de opdrachtbevestiging.

1.3 Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Law&Pepper Advocaten wordt gegeven, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

1.4 De Algemene Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Law&Pepper Advocaten verbonden of vroeger verbonden personen en bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking), de adviseurs, de partners en de aandeelhouders en aan iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Law&Pepper Advocaten wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers (“beding ten behoeve van derden”). Een overzicht van de partners en advocaten van Law&Pepper Advocaten is gepubliceerd op de website van Law&Pepper (www.lawandpepper.com).

1.5 De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

1.6 Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over de inhoud en/of strekking en/of interpretatie van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

2. Opdracht

2.1 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Law&Pepper Advocaten en niet aan een aan Law&Pepper Advocaten verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Law&Pepper Advocaten verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is uitgesloten. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:409 BW zijn de aan Law&Pepper Advocaten verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

2.2 Opdrachten komen tot stand nadat Law&Pepper Advocaten schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en Law&Pepper Advocaten de opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden, door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend, retour heeft ontvangen, dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Wanneer Law&Pepper Advocaten en de opdrachtgever hebben afgesproken dat voor aanvang van de opdracht een voorschot wordt betaald, is Law&Pepper Advocaten pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan nadat de voorschotbetaling door de opdrachtgever op de door Law&Pepper Advocaten aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

2.3 Law&Pepper Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden; dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten na voldoening van een voorschotbetaling ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten.

2.4 Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Law&Pepper Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

2.5 Opdrachtgever kan de opdracht steeds opzeggen. Law&Pepper Advocaten kan de opdracht eveneens opzeggen bijvoorbeeld in geval van gewichtige redenen en / of voor zover Law&Pepper Advocaten zich op redelijke gronden niet in staat acht de opdracht overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever uit te voeren. Dan zal opdrachtgever op basis van de bestede uren een einddeclaratie toegezonden krijgen.

2.6 Opdrachtgever zal aan Law&Pepper Advocaten gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Law&Pepper Advocaten verstrekte informatie.

2.7 Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Law&Pepper Advocaten verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden, zonder hen hierover te informeren. Daarnaast is Law&Pepper Advocaten op grond van wet- en regelgeving (waaronder de Richtlijn 2018/822 (Mandatory Disclosure)) onder omstandigheden verplicht bepaalde grensoverschrijdende (fiscale) transacties te melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Law&Pepper Advocaten beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft hiervoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

2.8 Opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van Law&Pepper Advocaten de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan Law&Pepper Advocaten verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. Opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail.

2.9 De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud en/of resultaten van de verrichte werkzaamheden en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Law&Pepper Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

2.10 Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Law&Pepper Advocaten bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Law&Pepper Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden gemaakt. Law&Pepper Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De opdrachtgever vrijwaart Law&Pepper Advocaten en de aan Law&Pepper Advocaten verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door Law&Pepper Advocaten aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

2.11 Law&Pepper Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.

2.12 De opdrachtgever geeft Law&Pepper Advocaten hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen.

2.13 Law&Pepper Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Iedere aansprakelijkheid van Law&Pepper Advocaten en de aan Law&Pepper Advocaten verbonden personen, haar werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het maximum bedrag dat in dat geval onder de door Law&Pepper Advocaten gezamenlijk afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
3.2 Indien om welke reden dan ook bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Law&Pepper Advocaten beperkt tot maximaal tweemaal het aan Law&Pepper Advocaten in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 50.000.
3.3 Vorderingen in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Law&Pepper Advocaten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart twaalf (12) maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Law&Pepper Advocaten daarvoor. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

4. Honorarium, kosten en betaling

4.1 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting (of met een toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Law&Pepper Advocaten op basis van toepasselijke regelgeving gehouden is te betalen).

4.2 Door Law&Pepper Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht, te vermeerderen met omzetbelasting indien verschuldigd over de verschotten. Verschotten zijn onkosten die worden gemaakt ten behoeve van opdrachtgever, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, kosten van een deskundige, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, koerierskosten, vertaalkosten, etc.

4.3 De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het aan Law&Pepper Advocaten verschuldigde bedrag en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Law&Pepper Advocaten is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken wanneer declaraties ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. Law&Pepper Advocaten zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Law&Pepper Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel staking van haar werkzaamheden op deze grond.

4.5 Het is Law&Pepper Advocaten toegestaan aan opdrachtgever te vragen een (extra) zekerheidsrecht (waaronder niet wordt verstaan een voorschot factuur) te verschaffen als de Deken van de Orde van Advocaten hiervoor schriftelijk toestemming verleent aan Law&Pepper Advocaten.

4.6 In geval door Law&Pepper Advocaten werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen zijn deze partijen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun verplichtingen jegens Law&Pepper Advocaten.

4.7 Nadat de zaak is beëindigd zal het dossier gedurende de bij wet voorgeschreven termijn worden bewaard. Daarna heeft Law&Pepper Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

4.8 Law&Pepper Advocaten heeft geen stichting derdengelden en kan ten behoeve van de opdrachtgever geen derdengelden ontvangen.

5. Klachtenregeling

5.1 Op de dienstverlening van Law&Pepper Advocaten is de klachtenregeling van Law&Pepper Advocaten van toepassing. Deze regeling betreft de door Law&Pepper Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van een klacht van een cliënt(e) over de dienstverlening door een advocaat van Law&Pepper Advocaten.
Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Law&Pepper Advocaten
(www.lawandpepper.com/over-law-and-pepper-advocaten/klachtenregeling/).

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op de rechtsverhouding tussen Law&Pepper Advocaten en de opdrachtgever, inclusief een eventuele aansprakelijkstelling, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Behoudens het in artikel 5 bepaalde is alleen de rechter van de rechtbank te Oost-Brabant, in eerste instantie bevoegd van een geschil tussen Law&Pepper Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Law&Pepper Advocaten om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant onder depotnummer 4/2024 en zijn te raadplegen op de website van Law&Pepper Advocaten: (www.lawandpepper.com).