Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAW&PEPPER ADVOCATEN B.V.

d.d. APRIL 2020

1.Law&Pepper Advocaten B.V. (“Law&Pepper”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Onder “aan Law&Pepper verbonden personen” worden begrepen de bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking), de adviseurs, de partners en de aandeelhouders van Law&Pepper. Een overzicht van de partners en advocaten van Law&Pepper is gepubliceerd op de website van Law&Pepper (www.lawandpepper.com).

2.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Law&Pepper wordt gegeven, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2.2. De Algemene Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Law&Pepper verbonden of vroeger verbonden personen en haar werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders en aan iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Law&Pepper wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers (“beding ten behoeve van derden”).

2.3. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

3. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Law&Pepper en niet aan een aan Law&Pepper verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Law&Pepper verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is uitgesloten. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:409 BW zijn de aan Law&Pepper verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

4.1. Opdrachten komen tot stand nadat Law&Pepper schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en Law&Pepper de opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden, door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend, retour heeft ontvangen, dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Wanneer Law&Pepper en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden als bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden, is Law&Pepper pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan nadat de voorschotbetaling door Law&Pepper op de door Law&Pepper aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

4.2. Law&Pepper behoudt zich te allen tijde het recht voor:

  1. opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden; dan wel
  2. de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten na voldoening van een voorschotbetaling ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten.

4.3. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Law&Pepper dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

5. Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Law&Pepper verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

6. De opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van Law&Pepper de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan Law&Pepper verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail.

7. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud en/of resultaten van de verrichte werkzaamheden en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Law&Pepper aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

8.1. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Law&Pepper bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Law&Pepper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden gemaakt. Law&Pepper zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De opdrachtgever vrijwaart Law&Pepper en de aan Law&Pepper verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door Law&Pepper aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

8.2. Law&Pepper zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.

8.3. De opdrachtgever geeft Law&Pepper hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen.

8.4. Law&Pepper sluit, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden.

9.1.   Iedere aansprakelijkheid van Law&Pepper en de aan Law&Pepper verbonden personen, haar werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het maximum bedrag dat in dat geval onder de door Law&Pepper afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

9.2. Indien om welke reden dan ook bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Law&Pepper beperkt tot maximaal tweemaal het aan Law&Pepper in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 50.000.

9.3. Vorderingen in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Law&Pepper dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart twaalf (12) maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Law&Pepper daarvoor.

10. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

11.1. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting (of met een toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Law&Pepper op basis van toepasselijke regelgeving gehouden is te betalen).

11.2. Door Law&Pepper ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht, te vermeerderen met omzetbelasting indien verschuldigd over de verschotten.

11.3. Verschotten zijn onkosten die worden gemaakt ten behoeve van opdrachtgever, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, kosten van een deskundige, deurwaarders-kosten, kosten van uittreksels, koerierskosten, vertaalkosten, etc.

12. De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder enige korting en zonder beroep op opschorting en/of verrekening door opdrachtgever worden voldaan. Bezware van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Law&Pepper kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het aan Law&Pepper verschuldigde bedrag en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

13.1. Law&Pepper is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken wanneer declaraties ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. Law&Pepper zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Law&Pepper is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel staking van haar werkzaamheden op deze grond.

13.2.  Het is Law&Pepper toegestaan aan opdrachtgever te vragen een (extra) zekerheidsrecht (waaronder niet wordt verstaan een voorschot factuur) te verschaffen als de Deken van de Orde van Advocaten hiervoor schriftelijk toestemming verleent aan Law&Pepper.

14. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van opdrachtgever afkomstige, originele stukken aan hem worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende de bij wet voorgeschreven termijn wordt bewaard. Daarna heeft Law&Pepper het recht het dossier te vernietigen.

15. Op de dienstverlening van Law&Pepper is de klachtenregeling Law&Pepper Advocaten B.V. van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Law&Pepper (www.lawandpepper.com).

16. Op de rechtsverhouding tussen Law&Pepper en haar opdrachtgever, inclusief een eventuele aansprakelijkstelling, is het Nederlandse recht van toepassing. Alleen de rechter van de rechtbank te Oost-Brabant, Nederland, is in eerste instantie bevoegd van een geschil tussen Law&Pepper en een opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Law&Pepper om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.

17. Deze voorwaarden zijn in de Engelse, de Duitse en de Franse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over de inhoud en/of strekking en/of interpretatie van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

Law&Pepper Advocaten B.V. is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17215745.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant onder depotnummer xxx          en te raadplegen op de website van Law&Pepper Advocaten: (www.lawandpepper.com).