Serie bedrijfsoverdracht: de koopovereenkomst

Juridisch nieuws

In onze serie over bedrijfsoverdracht gaan we ditmaal in op de koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de aandelen worden verkocht. Welke bepalingen en onderwerpen komen hierin doorgaans aan bod? En wat zijn belangrijke aandachtspunten?

Koopprijs en betaling

In de koopovereenkomst leggen partijen de voorwaarden vast waartegen de verkoper zijn aandelen verkoopt aan de koper. Vanzelfsprekend is daarbij van belang goed om vast te leggen:

  • Hoe hoog de koopprijs is.
  • Hoe de koopprijs wordt betaald.
  • In de situatie dat de koopprijs op de overdrachtsdatum niet volledig wordt voldaan: of de koper zekerheden verschaft in verband met de voldoening van het restant van de koopprijs.

De koopprijs bestaat vaak uit meerdere elementen. Vrijwel altijd wordt een groot deel direct voldaan op de overdrachtsdatum. Vaak wordt (een deel van) het restant van de koopprijs omgezet in een (achtergestelde) geldlening die de koper verspreid over meerdere jaren kan voldoen. Ook is in veel gevallen sprake van een zogenaamde ‘earn-out’ bepaling, dat wil zeggen dat de koper een deel van de koopprijs pas hoeft te voldoen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld als de verkochte vennootschap na de overdracht gedurende x jaren een bepaalde omzet of winst behaalt.

Garanties en vrijwaringen

Een ander belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst zijn de door de verkoper te verstrekken garanties en vrijwaringen. De verkoper verstrekt namelijk garanties voor (de staat van) allerlei aspecten van de te verkopen vennootschap. Denk aan garanties met betrekking tot de jaarrekeningen, de administratie, de werknemers, de activa, de staat van de onroerende zaken, etc. Blijkt na de overdrachtsdatum dat een of meerdere van de verstrekte garanties niet (volledig) juist is (een zogenaamde ‘inbreuk’), dan is de verkoper in beginsel aansprakelijk voor de schade die de koper daardoor leidt.

Beperkende bedingen

Verder worden in de koopovereenkomst vaak zogenaamde ‘beperkende bedingen’ opgenomen. Denk daarbij aan een non-concurrentiebeding, relatiebeding en/of anti-ronselbeding voor de verkoper en diens bestuurder(s)/aandeelhouder(s).

Bijbehorende overeenkomsten

Tot slot bevat de koopovereenkomst vaak meerdere bijlagen met bijbehorende overeenkomsten. Denk daarbij aan een overeenkomst van geldlening (voor het deel van de koopsom dat is omgezet in een geldlening), een managementovereenkomst (het komt geregeld voor dat (de bestuurder van) de verkoper in opdracht van de verkochte vennootschap werkzaamheden blijft verrichten) of zekerheden die de verkoper verstrekt voor eventuele inbreuken op de garanties.

Vragen?

Uiteraard kunnen we je in deze blog slechts een algemene indruk geven van de onderwerpen en voorwaarden die in veel koopovereenkomsten aan bod komen. Het is goed om te weten dat iedere aandelentransactie en daarmee iedere koopovereenkomst maatwerk is. Heb jij dus vragen over een bedrijfsoverdracht (als beoogde verkoper of koper)? Of wil je advies over een goede koopovereenkomst of andere overeenkomsten de je nodig hebt bij een bedrijfsovername? Neem dan gerust contact op met Laurens Huisman.

Lees ook: