Als je contractspartner in moeilijke tijden verkeert – deel 2

Juridisch nieuws

Beëindigen van het contract  als remedie

Zoals mijn kantoorgenoot Mignon ter Beek in haar vorige blog al schreef: als je contractspartner in moeilijke tijden verkeert is het altijd goed om met die partij in gesprek te blijven. Maar wat doe je op het moment dat je, ondanks pogingen om een oplossing te vinden, niet langer wil samenwerken met die contractspartij? Kan je dan onder je contractuele verplichtingen uit? In bepaalde gevallen en tegen bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Ik bespreek hierna enkele mogelijkheden.

 

Contract opzeggen

Veel overeenkomsten voorzien in een opzegmogelijkheid. Daarom is het altijd raadzaam om goed na te gaan of jouw overeenkomst mogelijkheden biedt om op te zeggen. Een veel voorkomende contractuele opzeggingsgrond is (blijvend) tekortschieten van de wederpartij. Als jouw wederpartij zich niet houdt aan de afspraken, is het dus in veel gevallen mogelijk om de overeenkomst om die reden op te zeggen. Daarnaast zijn er in specifieke gevallen ook wettelijke opzeggingsgronden, bijvoorbeeld in het huurrecht. Als je de overeenkomst wil opzeggen moet je daarbij in veel gevallen een contractueel bepaalde opzegtermijn in acht nemen. Maar er zijn ook wettelijke opzegtermijnen die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht. Wat als er in jouw geval helemaal geen contractuele of wettelijke opzeggingsmogelijkheden zijn? Dan kan aan de hand van de zogenaamde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld of de overeenkomst kan worden opgezegd en tegen welke voorwaarden. Let op: onder omstandigheden kan de redelijkheid en billijkheid dan ook meebrengen dat je géén gebruik mag maken van een opzegbevoegdheid. Wij adviseren jou graag welke (on)mogelijkheden er in jouw situatie zijn.

 

Contract ontbinden

Als jouw contractspartij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, spreken we van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Als die tekortkoming groot genoeg is, biedt de wet de mogelijkheid om het contract te ontbinden. Dat kan in principe door middel van een schriftelijke mededeling, maar soms moet je daarvoor naar de rechter. Het is mogelijk dat het recht om een beroep te doen op ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten, dus het is verstandig om het contract eerst te laten beoordelen voor je tot actie overgaat. Daarnaast is het goed om te weten dat de ontbinding van het contract tot gevolg heeft dat beide partijen worden bevrijd van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Dat betekent dat prestaties die op dat moment al zijn nagekomen, zo veel als mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt.

 

Contract vernietigen

In sommige gevallen kan je de overeenkomst vernietigen. Bijvoorbeeld als er sprake is van bedrog, bedreiging of dwaling. Aangezien deze vernietigingsgronden betrekking hebben op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, is het de vraag of je deze kunt gebruiken als jouw contractspartij zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Die tekortkoming van de wederpartij ziet immers niet op de totstandkoming maar op de uitvoering van de overeenkomst. Maar, ook hier zijn zeker mogelijkheden.

 

 

Vragen?

Heb jij vragen over het beëindigen van een overeenkomt? Wil je advies over het opstellen van goede voorwaarden in je contracten? Of word je geconfronteerd met een contractspartij die dreigt de overeenkomst te beëindigen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag bij.

Lees ook: