De mededelingsplicht van de curator als verkopende partij.

Juridisch nieuws

Op een curator die als verkoper optreedt, rusten in beginsel dezelfde mededelingsplichten die buiten faillissement zouden rusten op de vennootschap. Zo oordeelde de Rechtbank Utrecht in haar uitspraak van 13 juni 2012 (LJN BX0507). Op deze hoofdregel wordt door de Rechtbank Utrecht wel een uitzondering geformuleerd, vanwege de bijzondere situatie van een faillissement.

Reeds in 1973 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper (HR 30 november 1973, NJ 1974/97). De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert in beginsel boven de onderzoeksplicht van de koper. De koper dient beschermd te worden tegen een verkoper die informatie achterhoudt. Dit om te voorkomen dat de koper onder invloed van onjuiste voorstelling van zaken een beslissing neemt (HR 10 april 1998, RvdW 1998/84, Offringa/Vinck). Dit is niet anders in geval van een faillissement, aldus de Rechtbank Utrecht in haar vonnis van 13 juni 2012. Een koper die koopt van een curator, dient beschermd te worden tegen een situatie waarin de curator omstandigheden verzwijgt die hij had behoren mee te delen.

In de kwestie die voorlag bij de Rechtbank Utrecht ging het om de verkoop van een onroerende zaak vanuit de boedel. De administratie van de failliete vennootschap was zeer ordentelijk. Er werd door de betrokken curatoren een makelaar ingeschakeld en een dataroom ingericht waarop geïnteresseerde kopers konden inloggen. De voorwaarden van de dataroom bepaalden: “De in deze dataroom gepresenteerde informatie is zeer zorgvuldig samengesteld op basis van de beschikbare informatie uit de boedel.” Na verkoop wordt de koper echter geconfronteerd met een huuropzegging en een huurbeëindiging met instemming van de curator.

De uitzondering die de rechtbank in haar vonnis met betrekking tot de mededelingsplicht van de curator heeft geformuleerd, is de volgende:

  • De koper mag niet verwachten dat de curator dezelfde kennis over de te verkopen zaak heeft als de failliet.
  • De koper mag evenmin verwachten dat de curator alle relevante informatie heeft verstrekt.
  • Wel mag de koper verwachten dat de verstrekte informatie niet in strijd is met informatie waarover de curator beschikt.

Vervolgens oordeelt de Rechtbank dat de vraag of de koper mocht verwachten dat de curator de verstrekte informatie op juistheid heeft getoetst afhangt van de mededelingen die de curator over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie heeft gedaan, de omvang van het faillissement en de staat waarin de administratie verkeert. Met name de garantie in de voorwaarden van de dataroom, dat de informatie “zeer zorgvuldig” was samengesteld, werd de curator uiteindelijk aangerekend door de Rechtbank Utrecht.