Huur- en inkomensgrenzen sociale woningverhuur 2020

Juridisch nieuws

Ieder jaar stelt de overheid de nieuwe grenzen vast die bepalend zijn voor het toewijzen van zelfstandige sociale huurwoningen voor woningcorporaties. Medio november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe MG-circulaire gepubliceerd, waarin de voor het jaar 2020 geldende huur- en inkomensgrenzen zijn vastgelegd. In de Circulaire zijn onder meer de parameters voor huurtoeslag, de geïndexeerde inkomensgrenzen (ten behoeve van het passend toewijzen) en de liberalisatiegrens opgenomen. De nieuwe parameters gelden van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen.

Inkomensgrenzen toewijzing naar inkomen
Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van hun vrijkomende sociale huurwoningen aan hun doelgroep toewijzen, waarvan ten minste 80% aan de laagste inkomens en ten hoogste 10% aan de middeninkomens. De jaarinkomensgrenzen waar woningcorporaties in dat verband rekening mee moeten houden, bedragen met ingang van 1 januari 2020 € 39.055,- (ten minste 80%) en € 43.574,- (ten hoogste 10%).

Verhoging inkomensgrenzen huurtoeslag
Woningcorporaties zijn verplicht hun vrijkomende sociale huurwoningen ‘passend’ toe te wijzen aan personen met (potentieel) recht op huurtoeslag. Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen, wordt jaarlijks verhoogd. De inkomensgrenzen voor eenpersoons en meerpersoons (ouderen)huishoudens worden met ingang van 1 januari 2020 als volgt aangepast

  • Eenpersoonshuishouden: € 23.225,- (was € 22.700)
  • Meerpersoonshuishouden: € 31.550,- (was € 30.825)
  • Eenpersoons ouderenhuishouden: € 23.175 (was € 22.675)
  • Meerpersoons ouderenhuishouden: € 31.475 (was € 30.800)

Verhoging aftoppingsgrenzen passend toewijzen
Om passend te kunnen toewijzen, mag de huurprijs van de vrijgekomen huurwoning niet boven de toepasselijke aftoppingsgrens uitkomen. Vanaf 1 januari 2020 is de lage aftoppingsgrens (voor een- of tweepersoonshuishoudens) vastgesteld op € 619,01 (was € 607,46) en de hoge aftoppingsgrens (voor drie- of meerpersoonshuishoudens) op € 663,40 (was € 651,03).

Liberalisatiegrens
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de liberalisatiegrens verhoogd naar € 737,14 (deze was in 2019 € 720,42 nadat de liberalisatiegrens in de jaren 2015-2018 voor 4 jaar bevroren is geweest).

U kunt de Circulaire hier downloaden. Heeft u vragen over de nieuwe parameters en inkomensgrenzen, dan kunt u contact opnemen met onze sectie huurrecht.