KvK stopt met benoemen arbiters en deskundigen per 1 januari 2014

Juridisch nieuws

In een persbericht van de Kamer van Koophandel (KvK) van 20 november jl. laat zij weten dat als gevolg van een reorganisatie van de KvK en het samengaan tot 1 organisatie van KvK met Syntens per 1 januari 2014, de Kamers van Koophandel stoppen met het benoemen van arbiters en deskundigen. Dit kan van invloed zijn op de overeenkomsten die u sluit, maar tevens op bestaande overeenkomsten. Een scan van uw overeenkomsten en algemene voorwaarden is daarom geen overbodige luxe.

In overeenkomsten (of veelal in de daarop van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden) komt het veelvuldig voor dat partijen overeenkomen dat geschilbeslechting zal geschieden door middel van arbitrage. Partijen zien in een dergelijk geval voordelen in arbitrage boven een juridisch proces, vanwege bijvoorbeeld lagere kosten en een over het algemeen snellere procedure.

Een van de aspecten waar rekening mee gehouden zal dienen te worden bij het opstellen van overeenkomsten, is hoe tot benoeming van de arbiters wordt gekomen. Op het moment dat arbitrage aan de orde is, zal immers steeds sprake zijn van een geschil tussen partijen. Dit kan het lastig maken om het eens te worden over de arbiters.

Om die reden komen in overeenkomsten of algemene voorwaarden bepalingen voor die bijvoorbeeld als volgt luiden: “Alle geschillen welke tussen X en Y ontstaan met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door middel van arbitrage door drie arbiters, te benoemen in onderling overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de arbiters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel die de arbiters zal benoemen.”

Omdat de KvK per 1 januari 2014 stopt met het benoemen van arbiters en deskundigen en reeds vanaf 1 oktober 2013 geen nieuwe aanvragen meer worden aangenomen, adviseert de KvK in haar persbericht om in nieuwe overeenkomsten of bij aanpassing van een bestaande overeenkomst niet meer de optie van arbitrage via de KvK op te nemen. Het is geen overbodige luxe om hieraan toe te voegen dat het tevens zinvol kan zijn om uw bestaande overeenkomsten en algemene voorwaarden te scannen op een dergelijke bepaling.

Is in uw overeenkomsten de KvK namelijk aangewezen als de partij die de arbiters (of deskundigen) zal benoemen in geval partijen onderling niet tot overeenstemming komen, dan verdient het aanbeveling om (waar nodig) nu reeds met uw contractspartij aanvullende afspraken te maken. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zolang er nog geen geschil bestaat, zal het eenvoudiger zijn om een nieuwe, aangepaste arbitrage bepaling overeen te komen.