Stilzwijgende verlenging bepaalde contracten met consumenten niet meer toegestaan

Juridisch nieuws

Vanaf 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van bepaalde contracten met consumenten niet meer toegestaan. Op die datum treedt de Wet Van Dam in werking. Deze regelgeving gaat ook per direct gelden voor reeds bestaande contracten.

De Wet Van Dam past de wetsartikelen 6:236 en 6:237 BW aan. Dit zijn regels met betrekking tot algemene voorwaarden. In genoemde wetsartikelen zijn de zogenaamde zwarte en grijze lijst opgenomen. Op de zwarte lijst staan bepalingen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt en niet zijn toegestaan. Op de grijze lijst staan bepalingen waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn en in beginsel niet zijn toegestaan. Dit vermoeden kan door de gebruiker van algemene voorwaarden worden weerlegd.

Deze bepalingen zien in beginsel alleen op wederpartijen die consument zijn. In bepaalde omstandigheden kan dit worden doorgetrokken naar kleine ondernemingen (zogenaamde reflexwerking).

In de nieuwe wetsbepalingen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen en anderzijds overeenkomsten tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Verzekeringen vallen niet onder de nieuwe wet.

Bij overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, niet zijnde dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, of het geregeld doen van verrichtingen is een stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd niet toegestaan. Een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd is alleen toegestaan als de consument bevoegd is de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Bij overeenkomsten tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften geldt dat stilzwijgende verlenging van meer dan drie maanden niet is toegestaan. Stilzwijgende verlenging van maximaal drie maanden is wel toegestaan, mits de consument bevoegd is de voortgezette overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd is alleen toegestaan als de consument bevoegd is de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de geregelde aflevering minder dan eens per maand plaats vindt in welk geval de opzegtermijn maximaal drie maanden is. Stilzwijgende verlenging bij proefabonnementen is helemaal niet toegestaan

Voor alle voornoemde overeenkomsten geldt nog dat het opzeggen op elk moment mogelijk moet zijn. De voorwaarde dat moet worden opgezegd op of tegen een bepaalde datum is dus niet toegestaan. Verder geldt dat de opzegging van iedere overeenkomst op dezelfde wijze kan geschieden als waarop deze tot stand gekomen is. Als een overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, mag geen schriftelijke opzegging worden gevraagd.

De grijze lijst is ook uitgebreid ten aanzien van voormelde overeenkomsten met consumenten. Daarbij geldt dus dat afspraken in strijd met de grijze lijst, worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een beding in algemene voorwaarden dat bepaalt dat een overeenkomst, zoals hiervoor genoemd, langer dan een jaar duurt, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij de consument na een jaar op elk moment kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook zijn thans op de grijze lijst opgenomen bedingen die bepalen dat de opzegtermijn voor consumenten langer is dan de opzegtermijn van de onderneming, alsmede bepalingen waarin de opzegtermijn voor consumenten langer is dan een maand.

De hiervoor aangehaalde zwarte en grijze lijst omvatten nog meerdere, reeds bestaande, voorwaarden die niet of in beginsel niet aan consumenten mogen worden gesteld. Mocht u daarover geïnformeerd willen worden dan kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.