Verplichtingen van een erkend referent (deel III): de informatieplicht

Juridisch nieuws

Een persoon met een nationaliteit van buiten de EU mag in beginsel uitsluitend in Nederland verblijven en werken indien hij/zij beschikt over een verblijfs- en werkgevergunning. Voor sommige verblijfs- en werkgevergunningen is vereist dat de werkgever erkend referent is. Hiervoor moet de werkgever een erkenningsprocedure doorlopen, waarin de IND de betrouwbaarheid van de organisatie beoordeelt.

Zodra een werkgever erkend referent is, heeft deze ook toegang tot de versnelde vergunningprocedures. Maar het erkend referentschap brengt ook verplichtingen met zich. In een blogreeks van zes blogs ga ik in op de belangrijkste verplichtingen van een erkend referent en op de gevolgen van niet-naleving van deze verplichtingen. In deze derde blog ga ik in op de informatieplicht van een erkend referent.

Wat is een (erkend) referent?

Een referent is organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Een referent kan een verblijfsvergunning aanvragen voor bijvoorbeeld werknemers of studenten. Voor sommige verblijfsvergunningen is vereist dat een organisatie zich (eerst) laat erkennen als referent door de IND. Op een erkend referent rusten de nodige verplichtingen, waaronder de zorgplicht, informatieplicht en administratie- en bewaarplicht. Voor alle ins- en outs over de zorgplicht verwijs ik naar mijn vorige blog.

Informatieplicht erkend referent

De informatieplicht houdt in dat de (erkend) referent wijzigingen die van belang zijn voor het verblijfsrecht van een vreemdeling moet melden aan de IND. Welke wijzigingen dat zijn, verschilt per verblijfsrecht. De regels over de informatieplicht staan in artikelen 4.17 tot en met 4.26 Voorschrift Vreemdelingen. De erkend referent moet melding maken bij de IND als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

– de vreemdeling komt niet meer naar Nederland;

– hij/zij verblijft niet langer in Nederland en heeft deze wijziging niet tijdig gemeld bij de gemeente;

– hij/zij is niet meer bij de referent werkzaam;

– de vreemdeling gaat andere werkzaamheden verrichten;

– de vreemdeling voldoet niet meer aan aan de geldende looncriteria;

– de erkend referent heeft zich uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

– de erkend referent verkeert in een surseance van betaling;

– het faillissement van de erkend referent is uitgesproken of aangevraagd;

– de onderneming van de erkend referent is beëindigd;

– er is geen aansluiting meer bij een voor erkenning als referent verplicht gestelde gedragscode;

– de referent kan niet meer voldoen aan een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling.

Voor de erkend referent die een payrollorganisatie, uitzendorganisatie of een detacheringsbureau exploiteert geldt op grond van de informatieplicht ook nog dat hij/zij moet het melden als de registratie in het register van de Stichting normering arbeid (SNA) eindigt.

Informatieplicht werknemer

Ook op de werknemer/vreemdeling rust een informatieplicht. De werknemer/vreemdeling die in Nederland verblijft in het kader van uitwisseling, studie, seizoenarbeid, lerend werken, arbeid in loondienst, arbeid als kennismigrant, als houder van de Europese blauwe kaart of in het kader van onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801, moet inlichtingen verstrekken als hij van uitwisselings- of au pairorganisatie, onderwijsinstelling of werkgever wijzigt.

Waar melden?

De wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de IND via een door de Minister ter beschikking gesteld formulier (art. 4.17 Voorschrift Vreemdelingen 2000).

Gebruik voor een melding van veranderingen in de situatie van de erkend referent dit formulier: Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent.

Gebruik voor een melding van veranderingen in de situatie van de vreemdeling – afhankelijk van het verblijfsdoel – een van de volgende formulieren:

erkend referent werknemer werkgever

Hoe snel melden?

De hiervoor genoemde wijzigingen moeten binnen 4 weken worden gemeld. Let op: er is een belangrijke uitzondering op deze hoofdregel. Indien het adres waar de administratie bewaard wordt wijzigt, moet deze wijziging binnen 2 weken worden gemeld door de werkgever. Strikt genomen valt deze laatste wijziging onder de administratieplicht, waarover in de volgende blog meer.

Overtreding informatieplicht erkend referent

Indien niet binnen 4 weken wordt gemeld, kan de IND een waarschuwing opleggen of een bestuurlijke boete. In het slechtste geval kan de IND ook de vergunning of het erkend referentschap intrekken. In een latere blog ga ik in op de vraag hoe de werknemer vreemdeling contractueel medeverantwoordelijk kan worden gemaakt voor nakoming van deze verplichtingen.

Afsluiting

In de volgende blog ga ik in op de administratie- en bewaarplicht van een erkend referent. Voor vragen over het erkend referentschap en de informatieplicht kun je met mij contact opnemen (boystenden@lawandpepper.com of 06-27177989). Wil je op de hoogte blijven van al mijn arbeids- en arbeidsmigratierechtelijke blogs? Volg dan de LinkedIn-pagina van Law&Pepper Advocaten.