De verplichtingen van een erkend referent (deel VI): sancties

Juridisch nieuws

Een persoon met een nationaliteit van buiten de EU mag in beginsel uitsluitend in Nederland verblijven en werken als hij/zij beschikt over een verblijfs- en werkgevergunning. Voor sommige verblijfs- en werkgevergunningen is vereist dat de werkgever erkend referent is. Een werkgever wordt erkend referent door een erkenningsprocedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te doorlopen. De IND beoordeelt dan de betrouwbaarheid van de organisatie, waarna de erkend referent toegang heeft tot de versnelde vergunningprocedures. Het erkend referentschap brengt ook verplichtingen met zich. In eerdere blogs ging ik in op de belangrijkste verplichtingen van een erkend referent. In deze zesde en laatste blog ga ik in op de sancties die (kunnen) volgen bij niet-naleving van deze verplichtingen.

Wat is een (erkend) referent?

Een referent is een bedrijf, onderwijsinstelling of andersoortige organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Een referent kan een verblijfsvergunning aanvragen voor bijvoorbeeld werknemers of studenten. Voor sommige verblijfsvergunningen is vereist dat een organisatie zich (eerst) als referent laat erkennen door de IND. Op een erkend referent rusten de nodige verplichtingen, waaronder de zorgplicht, informatieplicht en administratie- en bewaarplicht. Daarnaast is de (erkend) referent verantwoordelijk voor de terugkeer van een vreemdeling/derdelander. Denk hierbij aan een kennismigrant, wiens verblijfsvergunning is verlopen of is ingetrokken.

Controle verplichtingen erkend referent

De IND controleert of een erkend referent voldoet aan zijn/haar verplichtingen. Zij kan daarbij informatie opvragen bij de erkend referent of bij andere personen en organisaties. De IND ontvangt ook informatie van andere overheidsinstanties. Zo hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie en de IND een convenant gesloten op basis waarvan zij informatie onderling uitwisselen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van De Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwi (Suwinet), om bijvoorbeeld aan loongegevens te komen van een kennismigrant.

Handhaving door de IND

Indien een erkend referent verplichtingen schendt, kan de IND:

a. een waarschuwing opleggen;

b. een bestuurlijke boete opleggen;

c. het erkend referentschap intrekken of schorsen.

Ad a. Waarschuwing

De hoofdregel is dat de erkend referent eerst een waarschuwing krijgt. De IND zet dan een aantekening in het digitale dossier van de erkend referent. Als de erkend referent binnen twee jaar geen nieuwe overtreding begaat, vervalt de aantekening.

Als sprake is van een ernstige overtreding of eenzelfde overtreding binnen twee jaar, kan de IND direct een bestuurlijke boete opleggen (zie hierna). Overtreding van de zorgplicht kwalificeert als ernstige overtreding. Een overtreding van de informatieplicht die leidt tot een boete van minimaal de helft van het maximale boetebedrag kwalificeert eveneens als ernstige overtreding.

Ad b. Boete

Voor natuurlijke personen (o.a. eenmanszaken) geldt een boetenormbedrag van € 1.500 per overtreding per vreemdeling. Voor rechtspersonen geldt een boetenormbedrag van € 3.000 per overtreding per vreemdeling.

In beginsel wordt uitsluitend de erkend referent beboet. De IND kan alleen een bestuurlijke boete opleggen aan de vreemdeling als: (i) de vreemdeling geen referent heeft, (ii) het aannemelijk is dat de vreemdeling op de hoogte was van het feit dat zijn referent niet langer voldeed aan zijn wettelijke verplichtingen als referent of (iii) het gegevens betreft waar alleen de vreemdeling van op de hoogte was. De IND kan geen bestuurlijke boete opleggen als de vreemdeling binnen twee weken nadat hij op de hoogte raakte van het feit dat de referent niet langer aan zijn wettelijke verplichting voldeed, de IND die informatie verstrekt.

De boete kan worden verlaagd bij een minder ernstige overtreding (zoals een overtreding van de informatieplicht die niet leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning of een overtreding van de administratieplicht door een niet-erkende referent) en bij verminderde verwijtbaarheid.

De IND kan een bestuurlijke boete opleggen tot 5 jaar nadat de erkend referent een wettelijke plicht heeft overtreden. Als een referent binnen twee jaar dezelfde verplichting overtreedt, kan de IND de boete verhogen met 50%.

Ad c. Schorsing of intrekking erkend referentschap

In de Vreemdelingenwet 2000 staan de gronden voor schorsing en intrekking van het erkend referentschap. De IND trekt de erkenning als referent in als:

a. de erkenning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens;

b. de erkende referent niet langer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning; of

c. de erkende referent zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen als referent.

Ad a. De erkenning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens

Hieronder valt de situatie dat de erkend referent bij de aanvraag onwaarheden heeft vermeld. Denk aan een vervalste ‘Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’.

Ad b. De erkende referent voldoet niet langer aan de voorwaarden voor erkenning

Een erkend referent voldoet niet langer aan de voorwaarden voor erkenning op het moment dat de referent failliet is verklaard en/of is uitgeschreven. In deze gevallen zal de IND in ieder geval de erkenning intrekken. Verkeert de erkend referent in surseance van betaling? Dan is dit geen grond voor intrekking van het erkend referentschap door de IND.

Ad c. De erkende referent zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen als referent

In de Vreemdelingencirculaire B is nader uitgewerkt in welke gevallen een erkend referent zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen als referent. Dat is het geval indien de referent:

– voor de derde keer is beboet voor het niet naleven van de zorg- of informatieplicht waarbij de overtreding door de IND als ernstig is gekwalificeerd;

– zijn medewerking weigert te verlenen aan nalevingstoezicht door de IND;

– niet zorgvuldig toetst of de vreemdeling aan de verblijfsvoorwaarden voldoet;

– bij misstanden met betrekking tot het verblijf van de vreemdeling niet adequaat heeft opgetreden.

Ook kan de IND de erkenning intrekken indien zij 3 jaar of langer geen aanvragen voor een mvv (inreisvisum) en/of verblijfsvergunningen heeft goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Als je als vreemdeling of erkend referent het niet eens bent met een opgelegd sanctie, kun je in beginsel in bezwaar of beroep gaan tegen het besluit. In de bezwaarprocedure kun je dan bijvoorbeeld betogen dat sprake is van verminderde verwijtbaarheid en dat de boete gematigd moet worden tot 75%.

Contact advocaat arbeidsrecht en arbeidsmigratierecht?

Voor vragen over het erkend referentschap kun je met mij contact opnemen (boystenden@lawandpepper.com of 06-27177989) of een afspraak inplannen bij ons kantoor in Eindhoven. Wil je op de hoogte blijven van al mijn arbeids- en arbeidsmigratierechtelijke blogs? Volg dan de LinkedIn-pagina van Law&Pepper Advocaten.