Wbtr: per 1 juli 2021 nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Juridisch nieuws

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen en stichtingen, waarmee wordt aangesloten bij de regels voor toezicht en bestuur van de NV en BV. Ben jij bestuurder of toezichthouder van een stichting of vereniging? Dan heeft deze wet ook gevolgen voor jou. In dit blog schets ik de meest relevante wijzigingen.

 

Bestuursorgaan en toezichtsorgaan

De Wbtr schrijft voor dat de bestuurders en toezichthouders bij het uitoefenen van hun werkzaamheden het belang van de vereniging of stichting in acht moeten nemen. Daarnaast omschrijft de wet hoe de organen binnen de stichting of vereniging eruit kunnen zien. Ook is wettelijk vastgelegd welke procedures moeten worden gevolgd bij het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders en/of toezichthouders.

 

Besluiten

Met de komst van de Wbtr wijzigt de interne besluitvorming. Waar het voorheen voor een bestuurder mogelijk was om meer stemmen uit te brengen dan de andere bestuurders samen, is dit na de inwerkingtreding van de Wbtr niet langer mogelijk. Het meervoudig stemrecht wordt hiermee beperkt.

Daarnaast zijn de regels voor het nemen van besluiten strikter geworden. Je mag namelijk als bestuurder of toezichthouder niet langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming als jouw belangen tegenstrijdig zijn aan de belangen van de vereniging of stichting.

Bovendien moet er in de statuten worden opgenomen wie beslissingen mag nemen als de bestuurders en/of toezichthouders hun taken niet kunnen uitvoeren door bijvoorbeeld ziekte, schorsing, ontslag of overlijden.

 

Aansprakelijkheid

In de Wbtr is verder vastgelegd dat je als bestuurder of toezichthouder hoofdelijk aansprakelijk bent voor tekorten in een faillissement van de vereniging of stichting, als het bestuur of toezichthoudend orgaan zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld én aannemelijk is dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de administratie niet op orde is, de jaarrekening niet is gedeponeerd of als je namens de vereniging of stichting overeenkomsten bent aangegaan waarvan je van tevoren wist dat die niet konden worden nagekomen. Als bestuurder of toezichthouder loop je hiermee persoonlijk een risico. Laat je hierover dus goed adviseren.

 

Zorg voor tijdige aanpassing statuten!

Met de wetswijziging worden verenigingen en stichtingen verplicht om hun statuten aan te passen. Ben je van plan om ná 1 juli 2021 een stichting of vereniging op te richten? Dan zal de notaris de vernieuwde wetgeving direct opnemen in de statuten. Bestaande stichtingen en verenigingen moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging of uiterlijk na 5 jaar de statuten hebben gewijzigd. Gebeurt dit niet? Dan loop je het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

 

Meer informatie?

Wil je advies over de rechten, plichten en/of besluitvorming binnen een vereniging of stichting of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij ondersteunen je graag.

Als je daarnaast op de hoogte wil blijven van nieuwe wetgeving die relevant is voor jouw organisatie, laat het ons dan weten.