Wetsvoorstel om onnodige faillissementen of verhaalsacties van schuldeisers in coronatijd te voorkomen

Juridisch nieuws
Door: 

Op 4 juni 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 ter consultatie voorgelegd. Eenieder die daarover zijn of haar mening wil geven, kan dit online doen tot en met 11 juni 2020 via https://www.internetconsultatie.nl/betalingsuitstelwet.

De voorgestelde wet biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een tegen hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalsacties van schuldeisers te schorsen. Deze mogelijkheid wordt de schuldenaar enkel geboden als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten.

Inhoud voorstel

De ene schuldeiser zal vrijwillig bereid zijn te wachten op betaling en de schuldenaar een adempauze te geven, een andere schuldeiser zal ervoor kiezen om via een faillissementsverzoek of een verhaalsactie betaling te proberen af te dwingen en daarmee voor te dringen op andere schuldeisers. Doel van dit wetsvoorstel is om schuldeisers te weerhouden van dit soort strategisch gedrag en ondernemers de kans te bieden hun bedrijf weer op te starten na versoepeling van de coronamaatregelen. Dit voorstel biedt ondernemers de mogelijkheid om hen te behoeden voor vermijdbare faillissementen of verhaalsacties van schuldeisers en de schade als gevolg van de beperkende maatregelen in verband met het corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

Aanhouding faillissementsaanvraag

Op grond van dit wetsvoorstel krijgt een ondernemer die geconfronteerd wordt met een tegen hem ingediend faillissementsverzoek de mogelijkheid om de rechtbank te vragen om de behandeling van dit faillissementsverzoek aan te houden. Aanhouding is mogelijk voor de duur van ten hoogste twee maanden (hetgeen op verzoek daartoe tweemaal verlengd kan worden met ten hoogste twee maanden). De rechtbank zal een dergelijk verzoek alleen toekennen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer kan zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
  • Deze liquiditeitsnood is hoofdzakelijk of uitsluitend ontstaan doordat de ondernemer vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus heeft afgekondigd zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten;
  • Vóór de afkondiging van de beperkende maatregelen was geen sprake van financiële problemen;
  • Het bedrijf van de ondernemer heeft verdiencapaciteit en toekomstperspectief, en
  • De schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, wordt met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen geschaad.

 

Bij de beoordeling van een uitstelverzoek dienen de belangen van schuldenaar en schuldeisers te worden afgewogen. Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen heeft dit tot gevolg dat de schuldenaar een uitstel van betaling wordt gegund (enkel) jegens de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend.

Mogelijke aanvullende voorzieningen

Naast aanhouding van een faillissementsaanvraag, zijn er een aantal aanvullende voorzieningen die dit voorstel treft, te weten:

  • Zolang de aanhouding van de faillissementsaanvraag voortduurt, mag een verzuim in de nakoming van de schuldenaar dat heeft plaatsgevonden vóór die aanhouding ook niet door de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend worden aangegrepen als grond voor beëindiging, opschorting of ontbinding van een overeenkomst met de schuldenaar;
  • De ondernemer kan de rechtbank ook vragen om te bepalen dat de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, haar bevoegdheid tot verhaal op goederen die tot het vermogen van de schuldenaar behoren of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden, niet kan uitoefenen zonder machtiging van de rechtbank.
  • Een schuldeiser kan een voorzieningenrechter daarnaast vragen om de executie van een zekerheidsrecht of een beslag te schorsen of het beslag op te heffen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd voor aanhouding van een faillissementsaanvraag.

 

Let op

Als het verzoek tot aanhouding van de faillissementsaanvraag wordt toegewezen dient de ondernemer te voorkomen dat de schulden verder toenemen. Hij moet in deze periode schulden kunnen betalen, maar hij mag daarbij niet één of meerdere specifieke schuldeisers ten onrechte bevoordelen ten opzichte van andere schuldeisers. Mocht de ondernemer namelijk alsnog failleren dan kan de curator dergelijke transacties mogelijk vernietigen op grond van de pauliana. De faillissementsaanvraag is immers niet van de baan maar wordt enkel tijdelijk aangehouden. Ondernemers en bestuurders lopen in dat geval mogelijk het risico om te worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Zij doen er verstandig aan zich hierover tijdig te laten adviseren. Law&Pepper Advocaten is gespecialiseerd in dergelijke advisering. Neemt u daarover contact met mij op.

Aanvulling op huidig beleid rechtbanken

Deze regeling bouwt voort op het besluit van de rechtbanken om in deze tijd van corona-maatregelen terughoudend te zijn bij de behandeling van beslagrekesten en faillissementsverzoeken. Deurwaarders zijn ook door hun beroepsorganisatie geadviseerd om ontruimingen en beslagleggingen op inboedels waar mogelijk op te schorten. Dit wetsvoorstel lijkt ons een goede tijdelijke aanvulling hierop.