Kwalificeert een latent gebrek, zoals de aanwezigheid van asbest, nu wel of niet als een gebrek?, TvHB 2009/1

Publicaties

Het hof Amsterdam wees op 19 augustus 2008 een belangwekkend arrest over de vraag of een verhuurder aansprakelijk is voor de aanwezigheid van asbest in het gehuurde. In dit artikel wordt dit arrest geanalyseerd en wordt in gegaan op de consequenties van dit arrest voor de praktijk. Bij arrest van 3 september 2010 casseerde de Hoge Raad dit arrest (zie HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3980)

Bekijk artikel (pdf)