Arbeidsrecht & Arbeidsmigratierecht

Als je personeel in dienst hebt, komen er nogal wat regels, rechten en plichten op je af. In het arbeidsrecht voert de beschermingsgedachte van de werknemer de boventoon. Als werkgever is het dan ook belangrijk om je zaken op orde te hebben en te houden.

Overeenkomsten en reglementen

Dit begint bij een duidelijke arbeidsovereenkomst met heldere arbeidsvoorwaarden. Een helder personeelshandboek, or-reglement of or-convenant zijn vaak ook onmisbaar. Duidelijke regels verkleinen namelijk de kans dat de verwachtingen over en weer uiteenlopen, medewerkers een gevoel van willekeur ervaren en er – uiteindelijk – geschillen ontstaan.

Maar met alleen het opstellen van deze documenten ben je er nog niet. Wetswijzigingen in het arbeidsrecht volgen elkaar in een rap tempo op (denk aan de WWZ in 2015, de WAB in 2020, de Wtva in2022 en de Wvbar in 2025). Daarom is het zaak dat een werkgever om de zoveel tijd laat toetsen of de overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden en reglementen nog in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving.

Zowel voor het opstellen als voor een periodieke check van arbeidsrechtelijke documenten kun je terecht bij Law&Pepper.

Oplossen geschillen

Ook als het papierwerk op orde is, kunnen geschillen ontstaan. Niet alleen met individuele medewerkers, maar ook met een personeelsvertegenwoordiging (PvT), ondernemingsraad (OR) of vakbond. Veelvoorkomende geschillen met medewerkers gaan over de rechten en plichten die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid, het functioneren en met de verwachtingen die partijen hebben bij de uitleg van bepaalde afspraken. Een beginnend geschil is vaak met de juiste actie in de kiem te smoren. Maar een beginnend geschil kan ook escaleren en uitmonden in een langdurig ziektetraject of een verstoorde arbeidsverhouding. Law&Pepper helpt werkgevers bij het oplossen van (beginnende) conflicten.

Doorpakken

Nu zijn er twee partijen nodig om een conflict op te lossen. Soms doet zich de situatie voor dat de medewerker het geschil niet wil oplossen of zodanig over de schreef is gegaan dat je niets anders kunt dan een arbeidsrechtelijke maatregel opleggen. Denk hierbij aan een waarschuwing, berisping, loonstop, loonopschorting, schorsing of zelfs ontslag. De meest verstrekkende arbeidsrechtelijke maatregel is uiteraard een ontslag op staande voet. Dit kan een effectief middel zijn, maar daarbij is het zaak om zorgvuldig te werk te gaan. Maak je een procedurefout? Dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Wat het conflict ook is, en in welk stadium het zich ook bevindt, Law&Pepper zorgt dat je de juiste stappen zet en de kans op een succesvolle afloop bij het opleggen van een arbeidsrechtelijke maatregel zo groot mogelijk is.

Statutair bestuurder en de Wet normering topinkomens

De rechtspositie van de statutair bestuurder verschilt ten opzichte van een ‘gewone’ werknemer. Deze rechtspositie wordt namelijk niet alleen door het arbeidsrecht gedicteerd, maar ook door het vennootschapsrecht. En gaat het om de rechtspositie van een statutair bestuurder van een publieke of semipublieke instelling? Dan moet je ook rekening houden met de Wet normering topinkomens (WNT).

Law&Pepper heeft specifieke deskundigheid en ervaring met deze onderwerpen. Of het nu gaat over de benoeming, de bezoldiging of het ontslag van statutair bestuurders, al dan niet van een (semi)publieke instelling, wij vertellen je graag wat je moet weten.

Arbeidsmigratierecht

Op de arbeidsmarkt is al jaren sprake van grote tekorten. In veel sectoren is het personeel dan ook niet meer in Nederland of de EU te vinden. Daardoor kijken werkgevers steeds vaker buiten Europa. Potentiële medewerkers van buiten de EU mogen alleen in Nederland wonen en werken als zij beschikken over de juiste verblijfs- en werkvergunning. Nu zijn er ruim veertig vergunningen met ieder z’n eigen voorwaarden, voordelen en nadelen. Als werkgever zie je dan al snel door de bomen het bos niet meer. Law&Pepper adviseert werkgevers bij de vraag óf de potentiële medewerker voor een vergunning in aanmerking kan komen en welke vergunning het beste aangevraagd kan worden. Ook begeleiden wij werkgevers en medewerkers van A tot Z (lees: tot de eerste werkdag).

Onze specialisten arbeidsrecht & arbeidsmigratierecht