Financieel recht & Insolventierecht

Vrijwel alle ondernemers komen vroeg of laat voor een financieringsvraagstuk te staan.

Bij de start, overname of uitbreiding van een bedrijf, wanneer daarvoor (extra) financiering of (extra) zekerheid nodig is. Maar dit speelt ook wanneer diverse andere contracten worden aangegaan in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

Ook liquiditeitsproblemen brengen vragen mee over financiering, zekerheden en/of insolventie. Of u in een dergelijke situatie de ondernemer, de bank of een crediteur bent, onze advocaten kunnen u bijstaan. Wij overzien de situatie en maken keuzes, zodat u een helder en eenduidig advies krijgt.

Bij een nieuwe, lopende of eindigende (financiële) contractuele relatie komen er nogal wat regels, rechten en plichten op u af. Wij maken het overzichtelijk voor u en kunnen u bijstaan bij onder andere vraagstukken over pandrechten, eigendomsvoorbehouden, leasing, hypotheekrechten, financieringen, borgtochten, retentierechten, erfpacht- en opstalrechten, aansprakelijkheden en het handelen van curatoren en andere betrokken partijen.

Overleg heeft de voorkeur
Onze advocaten zijn dagelijks met financieel recht en insolventierecht bezig en weten uit ervaring dat hun klanten bijna altijd het meest gebaat zijn bij overleg. Procederen moet een laatste middel zijn. Om tot een overlegsituatie te komen, heeft u een advocaat nodig die initiatief durft te nemen, visie heeft op de situatie en overtuigd is van zijn of haar zaak. Wij kiezen voor deze actieve benadering, met veel tevreden klanten als gevolg. Is een procedure onvermijdelijk, dan beschikken wij uiteraard ook over ruime proceservaring.

Insolventierecht
Wij staan partijen bij in faillissementssituaties. Wij treden nooit op als curator. Die keuze maken wij uit overtuiging. Een advocaat die zich tot curator laat benoemen, kan in een belangenconflict terecht komen. Bovendien heeft de wettelijke positie van de curator naar onze mening tot gevolg dat hij te weinig het belang kan dienen van de verschillende betrokken partijen.

Onze specialisten in financieel recht en insolventierecht