Huurrecht & Vastgoed

Bovenop de ontwikkelingen

Het huurrecht regelt de rechten en plichten van huurders en verhuurders, zowel bedrijfsmatig als particulier.

Huurrecht is dynamisch en kent door de jaren heen veel veranderingen, mede ingegeven door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Wij hebben advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in huurrecht en die de ontwikkelingen in de markt kennen. Zij adviseren en procederen over de meest uiteenlopende huurrechtkwesties.

Bedrijfsruimteverhuur

Onze specialisten staan zowel verhuurders als huurders van bedrijfsruimten bij. Zij formuleren huurovereenkomsten en algemene voorwaarden en zij voeren onderhandelingen over nieuwe huurovereenkomsten. Ook adviseren zij bij discussies over lopende huurovereenkomsten. Denk hierbij aan huurprijsgeschillen, beëindigingen van huurovereenkomsten, branchebeschermingsdiscussies, gebrekendiscussies en heronderhandelingen van lopende huurovereenkomsten. Een gespecialiseerd juridisch oog is daarbij van grote waarde.

Belangen van verschillende partijen
Bij de (her)ontwikkeling van onroerend goed, zoals een renovatie of uitbreiding van een winkelcentrum of een kantorencomplex, luistert het vaak nauw hoe om te gaan met de belangen van de verschillende partijen. Onze huurrechtadvocaten zijn ook hierin thuis en zij staan zowel verhuurders, zoals institutionele beleggers, als huurders (zoals winkelketens) bij in dergelijke trajecten.

Woonruimteverhuur

Woonruimte huurrecht is veel in beweging. Onze huurrechtadvocaten houden voortdurend de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Zij staan met name  professionele verhuurders bij, zoals woningcorporaties.

Contracten in nieuwe situaties
Zo adviseren ze bij het toepassen van nieuwe regels in de dagelijkse praktijk. Daarnaast staan onze huurrechtspecialisten hun cliënten bij als het gaat om contracten voor nieuwe huurders, aanpassing en beëindiging van lopende contracten en bij renovatieprojecten. Ook adviseren ze over tijdelijke verhuur in geval van leegstand en over de beëindiging van huurcontracten.

Vastgoedrecht

Onze huurrechtspecialisten hebben ruime ervaring met aan het huurrecht verwante rechtsgebieden. Zo staan zij regelmatig leegstandbeheerders bij en treden zij geregeld op tegen krakers van gebouwen. Ook met vragen over zakelijke rechten, zoals appartementsrecht, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden kunt u bij hen terecht. VvE’s en appartementseigenaren kunnen bij hen onder andere terecht voor advisering over wijzigen van de splitsingsakte, wijziging van het huishoudelijk reglement en het voeren van procedures over bijvoorbeeld het verkrijgen van een vervangende machtiging of de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van organen van de VvE.

Onze specialisten in huurrecht & vastgoed